Castelldefels. Ple Municipal 22 03 2018

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir aquest el passat 22 de març la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es va procedir al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple va abordar 9 punts més:

· Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament

· Donar compte de l’informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l’execució del pressupost i dels moviments, i la situació de la Tresoreria corresponent al quart trimestre de 2017

· Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Castelldefels

· Devolució de la garantia definitiva del contracte de subministrament d’equips de ràdio digitals per a la utilització amb la Xarxa de Rescat (TETRA), per donar servei a la Policia Local, mitjançant la modalitat d’arrendament (renting)

· Concedir a Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC, SA) la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per la reforma de naus i edifici d’oficines a la carretera de La Sentiu, 17-19 (Fase I)

· Aprovació definitiva del canvi en la forma de gestió del Servei d’Estacionament de Vehicles amb Limitació Horaria a la Via Pública a la zona de la platja de Castelldefels
Adjudicació de la concessió de dret d’ús privatiu d’espais de domini públic, a la zona marítimo-terrestre de Castelldefels, de quatre establiments fixos per destinar-los a l’explotació com a Bar-Restaurant

· Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona en l’àmbit del sector de Can Roca i La Muntanyeta del municipi de Castelldefels

· Aprovació de l’encàrrec de gestió a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC, SA) dels serveis generals de logística municipal de l’Ajuntament de Castelldefels

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

· Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de data 12 03 2018, d’aprovació de la liquidació de 2017 del pressupost de l’Ajuntament
Assabentar de la resolució d’Alcaldia de data 12 03 2018, d’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini per 2019-2021

– Mocions dels Grups Municipals:

· Moció que presenta el grup municipal del PP sobre l’estat i el futur dels immobles dels antics Riviera i Saratoga
· Moció d’adhesió que presenta el grup municipal del PP a la Declaració de la FEMP sobre Accessibilitat Universal Municipal
· Moció que presenta el grup municipal de C’s per a la millora de la seguretat de les persones amb la malaltia d’Alzheimer
· Moció que presenta el grup municipal de C’s per garantir l’accés universal dels llibres de text a Catalunya

Com és habitual, el Ple va concloure amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme