Castelldefels. Ple Municipal 28 02 2019

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Castelldefels acull aquest dijous (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 19 punts més:

Ratificar el decret de l’alcaldia de data 21/12/2018, relatiu a la rectificació d’error en el detall de l’acord de modificació de l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, i de les ordenances fiscals i preus públics de l’ajuntament per a l’exercici 2019
Concedir a Fundació Privada Mir-Puig (Institut de Ciències Fotòniques) la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per la construcció de l’edifici ICFO-West
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castelldefels al manifest de compromís dels municipis amb la Carta Europea de Turisme Sostenible al Garraf, Olèrdola i Foix
Ratificar el Decret de l’Alcaldia de data 07/02/2019, de l’adhesió al Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya
Aprovar la modificació del reglament de criteris d’admissió d’infants als centres educatius municipals 0-3 i dels seus annexos núm.1 i 2.
Aprovació del Pla Treball, per al període 2019-2020, del III Pla Local d’Igualtat de Gènere de Castelldefels
Moció que presenta el regidor de Gent Gran de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat
Aprovació de l’expedient de contractació que regirà la concessió administrativa de l’explotació del bar-restaurant del Complex Esportiu Municipal de Can Roca
Encàrrec de gestió a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC) per portar a terme el control, gestió i explotació de l’estacionament regulat en superfície a la zona blava (centre i platja), any 2019
Encàrrec de gestió dels serveis municipals de resolució d’incidències rebudes via Whatsapp, manteniment de papereres, servei Barri Net mobles, minideixalleries, recollida comercial (paper-cartró) i recollida de runes, a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC), per a l’any 2019
Encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de neteja viària, recollida de residus municipals, servei de neteja de pintades i deixalleria, a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC), per a l’any 2019
Encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de nova creació i el manteniment d’espais verds i altres espais públics per a l’any 2019 a l’empresa municipal de jardineria Jarfels SA
Aprovació minuta del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Ajuntament de Castelldefels en relació amb les obres del nou projecte de millora de la mobilitat i d’integració urbana de la carretera C-245
Aprovació minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castelldefels i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de la part corresponent al terme municipal de Castelldefels de les obres d’integració urbana i de millora de la mobilitat de la carretera C-245
Encàrrec de gestió del patrimoni immobiliari, de la gestió de l’Oficina Local d’Habitatge, la gestió de l’estat de conservació del parc edificat de la zona Centre i Poble-Vell del municipi de Castelldefels i la prestació del servei de brigada logística municipal per l’any 2019, a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC)
Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona a l’àmbit discontinu del barris Vista Alegre, c/ Corts de Cadis, 5 i Bellamar, pg Parc Forestal,6 av. de l’Hotel, per l’obtenció d’un solar destinat a habitatge dotacional
Aprovació compromís d’aprovació modificació pla general metropolità de Barcelona a l’àmbit de castelldefels per reservar el 30 % dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions, de venda o lloguer, a habitatge de protecció oficial situat en el mateix edifici
Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes urbanístiques i ordenança metropolitana de edificació del pla general metropolità de barcelona en relació al nombre màxim d’habitatges per parcel·la en zones de densificació urbana, 13b i d’edificació aïllada plurifamiliar 20a, condicions de parcel·la mínima i de millora de l’accessibilitat al terme municipal de Castelldefels
Prendre coneixement de la renúncia presentada per Sonia Motos Pérez al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castelldefels

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

Decret d’Alcaldia de data 24/01/2019 en què s’ordena a la secció de Personal l’actualització en nòmina amb efectes de data 01.01.2019 de les retribucions i indemnitzacions dels membres electes de la corporació, segons Acord de Ple de data 22.06.2015, amb referència l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l’any 2018 i que es fixa en l’1,2%; s’ordena a la intervenció municipal l’actualització, amb efectes de data 01.01.2019, de les aportacions als grups municipals de la corporació, segon acord de ple de data 22.06.2015, amb referència l’ipc de l’any 2018 i que es fixa en l’1,2%, de la manera següent:

PP – 15.097,28 €
PSC – 9.050,75 €
Movem – 9.050,75 €
ERC – 7.539,13 €
C’s – 6.027,45 €
CiU – 6.027,45 €
CSPOT – 6.027,45 €
Total -58.820,26 €

Decret d’Alcaldia de data 4/02/2019 en què s’aprova la minuta adjunta de conveni a formalitzar entre l’IMPSOL i l’Ajuntament de Castelldefels per a la futura cessió gratuïta a l’IMPSOL de la finca de propietat municipal situada al cr. pietat descrita a part expositiva, per a la construcció, i posteriorment gestió, d’un mínim de setanta (70) habitatges protegits en règim de lloguer assequible, sense perjudici que es pugui destinar un percentatge mínim al règim de lloguer social, si bé en aquest cas l’Ajuntament assumirà la diferència entre els imports d’ambdós tipus de lloguers; mitjançant un conveni posterior i específic, s’establiran la valoració de la finca aportada, el finançament de l’operació així com les altres condicions, drets i obligacions d’ambdues parts.

– Mocions dels Grups Municipals:

Moció que presenta el grup municipal d’ERC per reclamar a l’AMB el segellament urgent i efectiu de l’Abocador del Garraf davant l’aparició de fuites químiques
Moció que presenta el grup municipal del PP de l’ajuntament de Castelldefels, per combatre l’ocupació il·legal d’habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social
Moció que presenten els grups municipals de Movem, PSC i CSPOT per garantir el servei de pediatria als Centres d’Atenció Primària

Com és habitual, el Ple conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l’equip de Govern municipal.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme