Castelldefels. Ple municipal 29 04 2021

L’Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari del mes d’abril avui, dijous dia 29 (19.30h). La sessió es realitza per sistema de videoconferència per tal d’afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19.

Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 8 punts més:

• Aprovació de la modificació de crèdits núm.1 del Pressupost 2021

• Modificació puntual de l’ordenança fiscal núm.14, reguladora de la taxa per ocupació i aprofitament de la via pública

• Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places. Aprovació de les bases generals reguladores dels processos de cobertura definitiva de places per la vla de la consolidació de l’ocupació temporal (COT)/Estabilització (EOT). Annex codi de bones pràctiques

• Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions destinades a escoles públiques, concertades o les seves AFAS (Associacions de Famílies), per a la promoció d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar

• Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions destinades a clubs esportius del municipi de Castelldefels que afavoreixen la promoció i difusió esportiva i la participación en competicions oficials federades

• Aprovar la creació de la nova Xarxa Local d’Escoles verdes de Castelldefels i l’adhesió a la Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya

• Aprovació inicial del Pla de prevenció d’incendis forestals del municipi de Castelldefels pel periode 2020-2026

• Adhesió per l’adquisició directa, mitjançant del condomini, del 51,859% de la parcel·la H2, propietat de l’entitat mercantil Santiveri Turisme, S.L., situada al carrer Pietat 3-5, de Castelldefels

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals (3 en total)

• Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular (PP) per tal que l’Ajuntament de Castelldefels incorpori les cadires amfíbies trial platja dins del servei per a persones amb mobilitat reduïda a la platja

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem en defensa de l’Atenció primària i de l’atenció a la salut mental a Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de Movem En Comú Podem per dignificar i recuperar l’espai del pícnic de Can Roca com espai natural i d’esbarjo de la ciutat

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalmentel torn de Precs i Preguntes.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme