Castelldefels. Ple Municipal 29 09 2020

L’Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari dimarts 29 de setembre (17h). La sessió es realitzarà de forma mixta, amb una part dels regidors i regidores de forma presencial al Saló de Plens i la gran majoria per sistema de videoconferència per tal d’afavorir les mesures de protecció i seguretat enfront la Covid-19.

Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 12 punts més:

• Deixar sense efectes l’acord del Ple de data 06/05/2020 de modificació de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de les comissions informatives de la Corporació

• Aprovació del pla de mesures i eixos estratègics de l’Acord de Ciutat de Castelldefels segons dictamen de la comissió informativa de 22 de setembre de 2020

• Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament, 2n trimestre 2020

• Donar compte de l’informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l’execució del Pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al 2n trimestre 2020

• Aprovació de la modificació de crèdits núm.2 del Pressupost 2020

• Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal de béns amb efectes del 31/12/2019

• Aprovació del pla econòmic financer per al període 2020 – 2021

• Modificació de l’acord sobre nombre, característiques i retribucions del personal eventual

• Modificació del règim de dedicació dels membres de la Corporació

• Adhesió al Pacte del Baix Llobregat per a un nou impuls econòmic i social

• Adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 2020 – 2024

• Suspensió de llicències en l’àmbit discontinu format per l’illa delimitada pels carrers ramal de l’Av.309, Av.348, Av.350 i pels terrenys d’equipament situats al carrer Font, 56 i un fragment del Camí Fondo de Ca n’Aimeric, 1, del barri de Montmar de Castelldefels

 

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern:

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals

• Moció que presenta el grup municipal del PP per impulsar un pla antiokupa i de seguretat veïnal a Castelldefels

• Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP i ERC-AM per la construcció del nou col·lector d’aigües residuals i de l’estació de bombament d’aigües pluvials del carrer Aragó de Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de Movem-ECP-ECG per aportar propostes a l’Acord de Ciutat impulsades per la Marea Pensionista per la defensa dels serveis públics i la seva gestió pública

• Moció que presenta el grup municipal de Movem-ECP-ECG de suport al Tractat de Nacions Unides sobre la prohibició de les armes nuclears

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme