5 anys de Casa d’Oficis Vista Alegre (2013-2018)

Les Cases d’Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real.
Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d’Oficis, els joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d’interès col·lectiu.
Els sis primers mesos, son de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació (Ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte per a la formació i aprenentatge”).

La Casa d’Oficis de Vista Alegre celebrava el passat 16 de febrer els seus 5 anys de vida amb un acte que es va desenvolupar a La Guaita, el cebntre de suport a l’economia local. Aquest video es va projectar en el marc d’aquesta celebració.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme