Castelldefels. Ple Municipal 26 05 2020

L’Ajuntament va celebrar el Ple Municipal ordinari el passat 26 de maig (17h) per segon cop des de que es decretés l’estat d’alarma el passat 14 de març a causa de la crisi sanitaria generada per la pandèmia de Covid-19. La sessió es realitzarà per sistema de videoconferència per tal de complir amb les restriccions i mesures de protecció enfront la Covid-19.

Com és habitual, després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà dotze punts més:

• Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la llei 15/2010, per la que s’estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament. Primer trimestre 2020

• Donar compte de l’informe de la Intervenció i la Tresoreria municipal sobre l’execució del pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al primer trimestre de 2020

• Modificació de la composició de les comissions informatives permanents

• Creació de la comissió informativa especial del Pacte de Ciutat, designació dels seus membres i fixació del seu règim d’organització i funcionament

• Autoritzar i concedir aval a Jarfels SA per a una operació de préstec a llarg termini

• Aprovació de la massa salarial laboral de l’Ajuntament de Castelldefels i les empreses municipals (Jarfels SA i SAC SA) per a l’exercici 2020

• Aprovació de la modificació de crèdits al Pressupost 2020

• Modificació puntual de l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la Taxa per ocupació i aprofitament de la via pública

• Adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i quatre cabines antivandàliques en el municipi de Castelldefels

• Modificació del plec de clàusules administratives particulars de l’expedient de contractació de la concessió de servei per a la gestió del conjunt patrimonial del Castell de Castelldefels

• Aprovació del manifest de la Xarxa Memòria Democràtica del Baix Llobregat per homenatjar als deportats i morts als camps de concentració i a totes les víctimes espanyoles del nazisme, i de celebració del 75é aniversari de l’alliberament dels camps nazis

• Moció que presenta el regidor de Pau i Solidaritat per adherir-se al manifest del Fons Català de Cooperació al desenvolupament “Cooperació contra el Coronavirus”

A continuació, control i fiscalització de l’actuació dels altres òrgans de govern.

– Assabentar el Ple de les principals resolucions de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

– Mocions dels Grups Municipals

• Moció que presenten els grups municipals del PSC, ERC, Junts x Castelldefels i Movem-ECP per activar el desplegament previst del codi ètic de l’Ajuntament de Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de Movem-ECP per demanar la normalització de l’activitat sanitària a Castelldefels i la reobertura del CAP de Can Bou

• Moció que presenta el grup municipal del PP per instar al Govern d’Espanya a garantir l’autonomia que la Constitució Espanyola i les lleis atorguen a las entitats locals per a la gestió dels seus recursos

Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d’Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme