Deu anys de mediació i convivència a Castelldefels

En aquests deu anys el servei ha anat creixent en l’atenció de tipologia diversa de casos de conflictes, així com en el desenvolupament de projectes preventius per a la millora de la convivència i la cohesió social a la ciutat

Des de 2008 han participat en processos de mediació 2.180 persones, i 32.240 persones s’han vist beneficiades indirectament d’intervencions realitzades des del Centre de Mediació.

Als inicis, el Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Castelldefels, que es troba al Centre Cívic de Vista Alegre (c. Giralda, 6), va començar per tractar els conflictes comunitaris, especialment els veïnals, així com els procedents d’activitats econòmiques —com ara els derivats del lloguer d’habitatges o de convivència entre un establiment comercial i una comunitat veïnal—, els escolars, a l’espai públic, etc. Després es va anar ampliant l’abast de les accions als casos de tipologia familiar, com ara la cura de persones dependents, els problemes intergeneracionals…; i als casos de mesures alternatives a la sanció econòmica, entre altres.

Al mateix temps que s’iniciava l’atenció de conflictes, les persones mediadores del servei van començar diverses formacions, adreçades al personal tècnic del territori, per difondre i sensibilitzar què és i com funciona el servei i el procés de mediació, així com la cultura de la mediació, la pau i el diàleg.

I una mica més endavant, van iniciar-se tallers i formacions sobre la gestió i la resolució de conflictes, adreçats a entitats i associacions del municipi, així com a centres educatius i AMPAs i AFAs.

Difusió de la mediació

El juny de 2009, es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castelldefels, per coordinar l’atenció i la derivació de casos i per treballar conjuntament en la difusió de la mediació a la ciutat.

S’iniciava així una col·laboració entre el Centre de Mediació Familiar de la Generalitat (l’actual Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya) i el Centre de Mediació de Castelldefels, en què aquest darrer esdevé Servei d’Informació a la Mediació (SIM) a la ciutat. Aquest conveni continua vigent en l’actualitat.

Pla de Barris

El 2010 es va aprovar el Pla de Barris de Vista Alegre, en el qual també participa el Centre de Mediació, amb una persona mediadora. El seu rol és facilitar el diàleg i la convivència respecte als conflictes urbanístics i veïnals, que sorgeixen al barri, i a la vegada formar part de l’equip coordinador del Pla de Barris.

Mesures alternatives a la sanció

El 2011 es va iniciar el Programa de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica, amb el qual es pretén donar una opció alternativa a la ciutadania, especialment al jovent, respecte al pagament d’una sanció administrativa municipal. Amb aquest programa, les persones participants tenen l’oportunitat d’assumir la responsabilitat de les seves accions i reparar la comunitat pels possibles danys causats. A la vegada, poden restaurar-se elles personalment. És a dir,arran del treball que es realitza amb les persones participants, aquestes poden adonar-se i prendre consciència de si han de resoldre alguna problemàtica a la seva vida.

Els tècnics del Centre descriuen que moltes vegades, fruit de la participació en aquest programa, sorgeixen iniciatives per fer processos de mediació (per exemple, familiars, entre pares i fill o filla); també s’acompanya els joves per definir i construir el seu propi pla de vida; es potencien habilitats i destreses de les persones participants per posar-les a disposició i benestar de la comunitat (per exemple, joves que donen suport en cursos d’informàtica per a gent gran) o participen en alguna activitat de reparació per a la comunitat (per exemple, la cura d’un jardí escolar), que desperta l’interès de la persona participant i esdevé la seva futura professió. Des de 2013, s’han acollit al programa de mesures reparadores 143 persones, el 90 % de les quals han acabat satisfactòriament la mesura.

Mediació en habitatge

El 2017, es posa en funcionament el Programa de Mediació en Habitatge, arran del qual s’observa la necessitat que tenen moltes comunitats de veïns i veïnes de rebre suport en la seva organització interna, així com d’adquirir recursos per millorar-hi la convivència.

En aquest sentit, el 2018, el centre de Mediació ha editat i començat a distribuir la Guia de Suport per a les Comunitats de Propietaris i Propietàries de Castelldefels. En aquesta primera fase, s’han distribuït les guies entre comunitats del barri de Can Vinader.

Convivència escolar

En el curs escolar 2017-2018, es va començar a treballar amb una escola de primària, per ajudar a millorar la convivència escolar. En concret, es van realitzar tallers per a l’alumnat de P5 i 1r, així com per al de les tres línies de 6è.

També es va fer un acompanyament al professorat del centre, en atenció a les seves diverses necessitats. Se’ls va ajudar en l’organització interna i en la presa de decisions, i també en el foment de la generació d’espais de diàleg per atendre i gestionar les situacions del dia a dia al centre.

Arran d’aquesta intervenció, l’Ajuntament ha aprovat el Projecte d’Acompanyament per a Centres Educatius, que el Centre de Mediació començarà a desenvolupar en dues escoles més de primària durant el curs escolar 2018- 2019. L’objectiu és donar suport a tots els col·lectius de la comunitat educativa dels centres —professorat, alumnat i famílies—, per generar recursos i estratègies, que permetin millorar la prevenció de conflictes i la convivència a les escoles.

Seguint en la línia de la cultura del diàleg i de la pau, cal dir que el mes d’octubre passat, i en resposta a diferents peticions ciutadanes, canalitzades a través dels diferents canals de participació que es posen a l’abast de les persones residents al municipi (audiències de veïnat, pressupostos participatius, l’alcaldessa a prop teu, etc.) s’ha posat en marxa un nou servei a l’espai públic, per desenvolupar actuacions adreçades a promoure la convivència veïnal, preservar la cohesió social i a reforçar valors de convivència i responsabilitat ciutadana.

 
 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels
Castelldefels Turisme